مد و استایل دو اصطلاح رایجی هستند که در حال حاضر به طور گسترده توسط نسل جوان استفاده می‌شود، اگرچه آنها کاملاً در مورد آن سردرگم هستند، نمی‌توانند بین مد و استایل تفاوت قائل شوند. نه تنها این نسل جوان، خیلی‌ها هستند که هنوز تفاوت بین مد و استایل را نمی‌دانند.